So sánh sản phẩm
1. Sàn bêtông
2a. Lớp kết nối: BuMaFlex
2b. Lớp quét lót: BuMaPrimer
3a. Vữa cán phẳng: BuMaLatex + BuMaSc/Re
3b: Vữa tự san phẳng: BuMaLevel
4a. Vữa dán gạch: BuMaFlex
4b. Vữa dán gạch: BuMaSet + Ceralastic
5. Gạch sàn
6a. Keo chà ron: Ceracolor USG + Ceracolor Admix
6b. Keo chà ron: Ceracolor Extra

Top